ISO 9001 i HACCP sustavi Ispis E-mail
MIX d.o.o. je suvremena tvornica sto?ne hrane kvalitetom pruanih usluga i proizvoda usmjerena ka kontinuiranom  zadovoljavanju potreba kupaca, vlasnika i lokalne zajednice.

Misija MIX-a moe se saeti u slijede?im crtama:

    * Stvaranje prepoznatljive slike proizvo?a?a kvalitetne, zdravstveno sigurne i asortimanom bogate palete proizvoda za ishranu stoke koja opravdava o?ekivanja krajnjih korisnika.
    * Kontinuiranom obrazovanju vlastitih kadrova i osiguranju poticajne radne atmosfere.

U tu svrhu u naem poduze?u su u periodu od 2003-2005.godine uspostavljeni  i dokumentirani, te se primjenjuju i odravaju sustav upravljanja kvalitetom prema normi EN ISO 9001:2000 i HACCP sustav sukladno propisima Codex Alimentarius-a. Izgra?eni sustavi su integrirani prema smjernicama za primjenu norme ISO 9001:2000 u prehrambenoj industriji ISO 15161:2001.

Naa Politika kvalitete je sastavni dio poslovne politike poduze?a i uklju?uje:

    *
      Zadovoljstvo kupca kao prioritetan zahtjev.
    *
      Stalno unapre?enje poslovnog procesa radi postizanja sve boljih rezultata.
    *
      Osiguranje tehnoloke i radne discipline kao potpora razvoju.
    *
      Osiguranje zadovoljstva zaposlenika stvaranje tima koji pobje?uje.

Deklaraciju Politike kvalitete u cijelosti moete vidjeti ovdje (pdf format).

Politika sigurnosti hrane proistje?e iz dugoro?nog opredjeljenja poduze?a da proizvede kvalitetan, zdravstveno ispravan i siguran proizvod po krajnjeg konzumenta.

Deklaraciju Politike sigurnosti hrane u cijelosti moete vidjeti ovdje (pdf format).

MIX d.o.o. Oraje je prvo poduze?e na prostoru upanije posavske koje je ulo u izgradnju navedenih sustava i trenutno jedino poduze?e sa certifikatima koji potvr?uju poslovanje po zahtjevima ovih normi i propisima Codex-a. Certifikaciju HACCP sustava kao i redoviti godinji nadzorni audit sustava upravljanja kvalitetom obavila je po?etkom 2005.godine neovisna certifikacijska ku?a RWTV Croatia Slavonski Brod, predstavnitvo RWTV Essen (Njema?ka) koje danas djeluje u okviru Holdinga TV NORD.

U bliskoj budu?nosti namjera nam je ovim sustavima pridruiti i sustav upravljanja zatitom okolia prema normi ISO 14001:2000. O aktivnostima na uvo?enju tog sustava ?emo vas izvjetavati na naim stranicama.

Osim izgra?enog sustava upravljanja kvalitetom i sigurno?u hrane, kvalitetu i zdravstvenu sigurnost proizvoda proizvedenih u naoj tvornici potvr?uju i ?esta priznanja za kvalitetu dobivena na vode?im sajmovima u Bosni i Hercegovini na kojima smo sudjelovali kao izlaga?i. Izdvajamo:

    *
      Zlatnu medalju za Intenzivni grover za pili?e u porastu dobivenu na Me?unarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, Sajam ljive Grada?ac 2003.godine,
    *
      Zlatnu plaketu za Peletiranu sto?nu hranu dobivenu na sajmu EKO Bis EKOturizam, EKOlogija i EKOzdrava hrana Biha?, 2004.godine te
    *
      Zlatnu medalju za Paletu sto?ne hrane dobivenu na Me?unarodnom sajmu poljoprivrede i prehrambene industrije, Sajam ljive Grada?ac 2004.godine.
 
Home O nama Postrojenje